Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar

çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Hanım Ayşe Çakır (nesliworld.com)

ADRES: Balat mah.Sancaktar yokuşu No :30 D.3 Fener/İSTANBUL 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı

takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek

ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini

peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler

karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt

edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal

sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,

kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep

eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere

hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik

ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı

ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen

fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Hanım Ayşe Çakır (nesliworld.com)


Adres : Balat mah.Sancaktar yokuşu No :30 D.3 Fener/İSTANBUL 

Telefon : 0552 327 59 77

Eposta : info@nesliworld.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,

rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından

kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince

inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve

vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan

edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda

gösterilmiştir.

 

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

 

Kargo Tutarı

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks


Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi

sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve

taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,

mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya

verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin

vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak

edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile

ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler

kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi

ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi

durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun

ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile

teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,

standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa

etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve

özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt

eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı

bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün

tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin

imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse,

bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye

bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul,

beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik

ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin

ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın

sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi

ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce

haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya

finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme

konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde

SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve

tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin

oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi


içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt

eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan

kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI

tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde,

ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı

ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal

edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI

tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına

yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın

bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen

banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı

sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra

kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon

hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon

görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla

ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle

SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde

bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;

ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden

teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul

edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması

veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin

güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve

iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini

yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin

yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri

temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur

taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme

hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair

bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı

nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden

ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine

riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi

takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran

ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir

amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde

kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.


9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde

olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka

web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya

yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini

veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği

bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden

üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu

ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,

olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik

sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün

kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on

dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai

sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek

sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli

sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına

başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının

kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi

kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya

iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve

ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”

hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması

halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen

ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade

faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına

düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde

tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük

süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade

etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma

olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını

tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün

usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan

ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya

limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim

miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son

kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından

ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından

uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası

gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında

sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik

ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım

programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf

malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi

Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden

önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının

kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,

kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf

malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının

açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü

takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz

ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu

durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet

ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın

uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda

belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya

tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici

mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem

heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe

tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610

(üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem

heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on)

Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)

Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il

tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu

sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi

öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair

onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.