Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi Koşulları 

1.Taraflar

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi Üyelik Sözleşmesi Balat Mah.Sancaktar Yokuşu no :30

Fener/İSTANBUL adresinde bulunan Hanım Ayşe Çakır (Nesliworld) HAÇ) ile Üye Üye

arasında, Üyeninin HAÇ'nin Websitesinde sunduğu Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin

koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. 

1.2. HAÇ ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesinde münferiden Taraf ve

müştereken  Taraflar  olarak anılacaklardır. 


2.Tanımlar 

Çerez (cookie ) Politikası:Websitesindeki fonksiyonel işbirliğini sağlamak,Üyelerin alışveriş

deneyimini iyileştirmek ve Üyelerin Websitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih

ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren

ve  erişelebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası  Üyelerin Websitesi üzerinden ilettikleri

kişisel verilerin, HAÇ tarafıdan hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanacağı gibi konular da dahil

olmak üzere HAÇın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politasını düzenleyen ve Websitesi

üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.  

 Hesabım SayfasıÜye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve

Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini

ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye

tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

 HizmetÜyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve

işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla HAÇ ya da HAÇ’nin belirlediği iş

ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

 Sanal MağazaHAÇ’nin Websitesi üzerinde HAÇ usul ve kurallarına uygun olarak

Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin

satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip

oldukları sanal alanı ifade eder.

 SatıcıHAÇ ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye

olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla

çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

 ÜyeHAÇ ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı

tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri

satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

 WebsitesiMülkiyeti HAÇ’ye ait olan ve HAÇ’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i

üzerinde sunmakta olduğu nesliworld.com alan adına sahip internet sitesini, mobil

uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 ZiyaretçiWebsitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi

ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI


 1.HAÇ, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi

Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

 2.Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak

ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri

satın almak istemektedir.

 3.Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların

belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer

alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü

beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 4.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında

olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları

kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin

kapsamına girmemektedir ve HAÇ, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde

sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak

Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere

sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1.Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik

sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple

doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 2.Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu

hususta söz konusu kişilerin HAÇ’den talepte bulunması halinde HAÇ, ilgili Üyelik hesabı

kullanılarak herhangi bir Hizmet için HAÇ’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının

sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 3.HAÇ’ın Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda

olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca

yalnızca  aracı hizmet sağlayıcı  ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında

Kanun uyarınca  yer sağlayıcı  olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi

tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu

içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü

bulunmamaktadır. HAÇ, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen

kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli

görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi

bir görsel, yazılı ve sair içerikle HAÇ’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler,

HAÇ a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 4.Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek

mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu;

HAÇ’ın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da

kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat

kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda

Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata

uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer

gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs.

hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu

olduğunu kabul ve beyan eder.


 5.Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik

Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki

mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk

kendisine aittir.

 6.HAÇ, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin

kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca

gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri

aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 7.Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel

veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye

kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda

çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal

haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her

durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye

ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

 8.Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek

için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz

konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye,

kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından

gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen

kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin

gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya

bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9.Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir

şekilde kullanmayacaktır:

 9.1.Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak,

amacıyla kullanılması;

 9.2.Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters

mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

 9.3.Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya

yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de

dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik

hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata

aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin

yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

 9.4.Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında

yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde

kullanılma amaçları dışında kullanılması;

 9.5.Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan

herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

 9.6.Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin

ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

 9.7.Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul

olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar

verecek faaliyetlerde bulunulması, HAÇ’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi

üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining)

ve veri taraması (data crawling) gibi  screen scraping  yazılımları veya sistemleri


kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya

bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

 9.8.Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız

fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal

edilmesi.

 10.Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar

vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi,

içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım,

lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri

kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul

eder.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 1.Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat

ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar

doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 2.HAÇ, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit

etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma,

sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1.HAÇ, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi

üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin

sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. HAÇ, bu kapsamda Üye’nin sağladığı

kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na

ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve

diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve

bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebilecektir.

 2.Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak

amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası,

Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye

çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş

teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin

gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü

elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla HAÇ ya da iş

ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie)

Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel

veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin

yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve

ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime

geçilmesi amacıyla Hanım Ayşe Çakır ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

nesliworld markası ve logosu, nesliworld mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı,

yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak HAÇ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım,


logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile HAÇ’ın

mülkiyetindedir. Üye, HAÇ’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını

HAÇ’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya

bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Nesliworld mobil uygulamasının veya Websitesi’nin

bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda HAÇ’ın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü

kişilerin veya HAÇ’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye,

HAÇ’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını

tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

HAÇ’ın tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde

yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her

türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik

kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya

devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek

taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş

eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim

sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve

bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem,

göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya HAÇ’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan

kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ( Mücbir Sebep ) HAÇ’ın işbu

Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, HAÇ’ın

ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu

tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. Delil sözleşmesi.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda HAÇ’ın

resmi defter ve ticari kayıtları ile HAÇ’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv

kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının,

bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde

olduğunu kabul eder.

 2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü.İşbu Üyelik Sözleşmesi

münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden

kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul

Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde

olacaktır.

 3. BildirimHAÇ’ın, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi

vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim

kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla

yükümlüdür.


 4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği.İşbu Üyelik Sözleşmesi,

konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu

Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim

heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz

olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik,

uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak

kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri.Üye, HAÇ’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu

Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik

edemeyecektir.

 6. Tadil ve Feragat.Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi

bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına

gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini

engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve

bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.